Selected Publication

2016-

(1) Yan-Duo Lin, Bo-Yu Ke, Kun-Mu Lee*, Sheng-Hsiung Chang, Kai-Hung Wang, Shih-Han Huang, Chun-Guey Wu,* Po-Ting Chou, SamikJhulki, JaruguNarasimhaMoorthy, Yuan Jay Chang, Kang-Ling Liau, Hsin-Cheng Chung, Ching-Yang Liu, Shih-Sheng Sun* and Tahsin J. Chow*, "Hole-Transporting Materials Based on Twisted Bimesitylenes for An Efficient Perovskite Solar Cell", 2016, Chemsuschem, 9, 274-279. (▲:37; SCI; IF:8.928 at 2020; Ranking:4/44=9.1% in Green & Sustainable Science & Technology)

chemsuschem.jpg

(2) Kuo Yuan Chiu, Venkatesan Govindan, Ling-Chuan Lin, Shin-Han Huang, Jia-Cheng Hu, Kun-Mu Lee*, Hui-Hsu Gavin Tsai*, Sheng-Hsiung Chang* and Chun-Guey Wu*, "DPP Containing D-π-A Organic Dyes Toward Highly Efficient Dye-Sensitized Solar Cells", 2016, Dyes and Pigments, 125, 27-35. (▲:19; SCI; IF:4.889 at 2020; Ranking:3/25=12.0% in Materials Science, Textiles)

2016-DP-DPP.jpg