top of page

Selected Publication

2017-

(1) Chien-Yu Chen, Hung-Yu Lin, Kai-Ming Chiang, Wei-Lun Tsai, Yu-Ching Huang, Cheng-Si Tsao and Hao-Wu Lin*, "All-Vacuum-Deposited Stoichiometrically Balanced Inorganic Cesium Lead Halide Perovskite Solar Cells with Stabilized Efficiency Exceeding 11%", 2017, Advanced Materials, 29, 1605290. (▲:294; SCI; IF:32.086 at 2021; Ranking:4/163=2.5% in Chemistry, Physical)

2017-AM-PSCs11%.jpg

(2) Chih-Yu Chang*, Bo-Chou Tsai, Min-Zhen Lin, Yu-Ching Huang and Cheng-Si Tsao, "An Integrated Approach Towards the Fabrication of Highly Efficient and Long-Term Stable Perovskite Nanowire Solar Cells", 2017, Journal of Materials Chemistry A, 5, 22824-22833. (▲:26; SCI; IF:14.511 at 2021; Ranking:9/119=7.6% in Energy & Fuels)

2017-JMCA-perovskite nanowire.PNG

(3) Yen-Ju Hsieh, Yu-Ching Huang, Wei-Shin Liu, Yu-An Su, Cheng-Si Tsao*, Syang-Peng Rwei and Leeyih Wang*, "Insights into Morphological Instability of Bulk Heterojunction PTB7-Th/PCBM Solar Cells Upon High-Temperature Aging", 2017, ACS Applied Materials & Interfaces, 9, 14808-14816. (▲:37; SCI; IF:10.383 at 2021; Ranking:49/345=14.2% in Materials Science, Multidisciplinary)

2017-ACS AMI-PTB7-ThPCBM.gif

(4) Yu-Ching Huang*, Hou-Chin Cha, Charn-Ying Chen and Cheng-Si Tsao, "A Universal Roll-to-Roll Slot-Die Coating Approach towards High-Efficiency Organic Photovoltaics", 2017, Progress in Photovoltaics, 25, 928-935. (▲:30; SCI; IF: 8.490 at 2021; Ranking:22/161=13.7% in Physics, Applied)

YCH-2017.jpg

(5) Chia-Yuan Chen*, Zih-Hong Jian, Shih-Han Huang, Kun-Mu Lee, Ming-Hsuan Kao, Chang-Hong Shen, Jia-Min Shieh, Chin-Li Wang, Chiung-Wen Chang, Bo-Zhi Lin, Ching-Yao Lin, Ting-Kuang Chang, Yun Chi, Cheng-Yu Chi, Wei-Ting Wang, Yian Tai, Ming-De Lu, Yung-Liang Tung, Po-Ting Chou, Wen-Ti Wu, Tahsin J. Chow, Peter Chen, Xiang-Hao Luo, Yuh-Lang Lee, Chih-Chung Wu, Chih-Ming Chen, Chen-Yu Yeh, Miao-Syuan Fan, Jia-De Peng, Kuo-Chuan Ho, Yu-Nan Liu, Hsiao-Yi Lee, Chien-Yu Chen, Hao-Wu Lin, Chia-Te Yen, Yu-Ching Huang, Cheng-Si Tsao, Yu-Chien Ting, Tzu-Chien Wei, and Chun-Guey Wu*, "An Integrated Approach Towards the Fabrication of Highly Efficient and Long-Term Stable Perovskite Nanowire Solar Cells", 2017, The Journal of Physical Letters, 8, 1824-1830. (▲:43; SCI; IF:6.888 at 2021; Ranking:5/36=13.8% in Physics, Atomic, Molecular & Chemical)

2017-JPCL-DSSCs.PNG

(6) Yu-Bing Lan, Pin-Hao Sher, Cheng-Kuang Lee, Chun-Wei Pao*, Cheng-Si Tsao*, Yu-Ching Huang, Ping-Tsung Huang, Chih-I Wu and Juen-Kai Wang*, "Revealing Ordered Polymer Packing during Freeze-Drying Fabrication of BHJ P3HT:PCBM Layer: In Situ Optical Spectroscopy, Molecular-Dynamic Simulation and X-ray Diffraction", 2017, Journal of Physical Chemistry C, 121, 14826-14834. (▲:6; SCI; IF:4.177 at 2021; Ranking:143/345=41.4% in Materials Science, Multidisciplinary)

2017-JPCC-P3HTPCBM.PNG

(7) Chun-Yu Chang, Yu-Ching Huang, Cheng-Si Tsao*, Chien-An Chen, Chun-Jen Su and Wei-Fang Su*, "Quantitative Correlation of the Effects of Crystallinity and Additives on Nanomorphology and Solar Cell Performance of Isoindigo-Based Copolymers", 2017, Physical Chemistry Chemical Physics, 19, 23515-23523. (▲:1; SCI; IF:3.945 at 2021; Ranking:9/63=25.0% in Physics, Atomic, Molecular & Chemical)

2017-PCCP-Quantitative.PNG
bottom of page