top of page

Selected Publication

2024-

(1) Yui-Sheng Hsiao, Chao-Yuan Lin,  Lin-Yang Weng, Chun-Han Hsu, Ta-Hung Cheng, Jen-Hsien Huang, Nian-Jheng Wu, Wei Kong Pang, Shih-Chieh Hsu*, Huei Chu Weng*, and Yu-Ching Huang* "In-Situ Synthesis of NbC Nanoparticle-Decorated Polyimide-Derived graphene for Enhanced Thermal Management", 2024, Chemical Engineering Journal, 483, 149007. (▲:0; SCI; IF:15.1 at 2022; Ranking:5/140=3.6% in Engineering, Chemical

1-CEJ-NbC nanoparticle.jpg

(2) Yu-Ching HuangSheng-Fan Wang†, Bo-Cheng Chen, Zih-Syuan Yang, Meng-Chi Li, Xun-Ying Wu, Meng-Jey Youh, Hui-Yun Chou, Yu-Xen Lin, Wanchai Assavalapsakul†, Arunee Thitithanyanont, and Li-Chen Su, "Towards Cost-Effective and Lightweight Surface Plasmon Resonance Biosensing for H5N1 Avian Influenza Virus Detection: Integration of Novel Near-Infrared Organic Photodetectors", 2024, Sensors and Actuators B: Chemical, 400, 134898. (▲:0; SCI; IF:8.4 at 2022; Ranking:1/63=1.6% in Instruments & Instrumentation

(3) Yu-Ching Huang*, Chih-Chien Lee, Yung-Yuan Lee, Ssu-yung Chung, Hui-Chieh Lin, Uma Kasimayan*, Chia-Feng Li, and Shun-Wei Liu*, "High-Efficiency ITO-Free Organic Solar Cells Through Top Illumination", 2024, Materials Advances, 5, 2411-2419. (▲:0; SCI; IF:5.0 at 2022; Ranking:188/424=44.3% in Materials Science, Multidisciplinary

3-MaterialsAdvanced-ITOfree.jpg

(4) Kai-Chi Hsiao†, Ching-Mei Ho†, Ting-Han Lin, Shih-Hsuan Chen, Yin-Hsuan Chang, Ying-Han Liao, Jia-Mao Chang, Tz-Feng Lin*Yu-Ching Huang*, Kun-Mu Lee*, and Ming-Chung Wu*, "Ceiling of Barium Substitution for B-Site Cation in Organometal Halide Perovskite Solar Cells", 2024, International Journal of Energy Research, 2024, 9990559. (▲:0; SCI; IF:4.6 at 2022; Ranking:1/34=2.9% in Nuclear Science & Technology

bottom of page