Selected Publication

2020-

(1) Chuang-Yi Liao, Yao Chen, Chun-Chieh Lee, Gang Wang Nai-Wei Teng, Chia-Hao Lee, Wei-Long Li, Yu-Kuang Chen, Chia-Hua Li, Hsiuan-Lin Ho, Phoebe Huei-Shuan Tan, Binghao Wang, Yu-Ching Huang, Ryan M. Young, Michael R. Wasielewski, Tobin J. Marks*, Yi-Ming Chang*, and Antonio Facchetti*, "Processing Strategies for an Organic Photovoltaic Module with Over 10% Efficiency", 2020, Joule, 4, 189-206. (▲:0; SCI; IF:27.054 at 2019; Ranking:7/314=2.2% in Materials Science, Multidisciplinary)

(2) Shih-Han Huang, Cheng-Kang Guan, Pei-Huan Lee, Hung-Che Huang, Chia-Feng Li, Yu-Ching Huang*and Wei-Feng Su*, "Toward All Slot-Die Fabricated High Efficiency Large Area Perovskite Solar Cell Using Rapid Near Infrared Heating in Ambient Air", 2020, Advanced Energy Materials, 2020, 2001567. (▲:0; SCI; IF:25.245 at 2019; Ranking:5/159=3.1% in Chemistry, Physical)

(3) Miaosheng Wang,  Ya-Ze Li, Hung-Cheng Chen,  Che-Wei Liu, Yi-Sheng Chen, Yuan-Chih Lo, Cheng-Si Tsao, Yu-Ching Huang,  Shun-Wei Liu*,  Ken-Tsung Wong*, and Bin Hu*, "Unveiling the Underlying Mechanism of Record-High Efficiency Organic Near-Infrared Photodetector Harnessing a Single-Component Photoactive Layer", 2020, Materials Horizons, 2020, 7, 1171-1179. (▲:0; SCI; IF:12.319 at 2019; Ranking:20/314=6.4% in Materials Science, Multidisciplinary)

(4) Shih-Han Huang, Kuo-Yu Tian, Hung-Che Huang, Chia-Feng Li, Wei-Cheng Chu, Kun-Mu Lee, Yu-Ching Huang*and Wei-Feng Su*, "Controlling the Morphology and Interface of the Perovskite Layer for Scalable High-Efficiency Solar Cells Fabricated Using Green Solvents and Blade Coating in an Ambient Environment", 2020, ACS Applied Materials & Interface, 12, 26041-26049. (▲:0; SCI; IF:8.758 at 2019; Ranking:33/314=10.5% in Materials Science, Multidisciplinary)

(5) Ming-Chung Wu*, Chih-Kunag Kao, Tz-Feng Lin, Shun-Hsiang Chan, Shih-Hsuan Chen, Chi-Hung Lin, Yu-Ching HuangZiming Zhou, Kai Wang, and Chao-Sung Lai*, "Surface Plasmon Resonance Amplified Efficient Polarization-Selective Volatile Organic Compounds CdSe-CdS/Ag/PMMA Sensing Material", 2020, Sensors and Actuators B: Chemical, 309, 127760. (▲:0; SCI; IF:7.100 at 2019; Ranking:2/64=3.1% in Instruments & Instrumentation)

(6) Pei-Huan Lee, Bo-Ting Li, Chia-Feng Lee, Zhi-Hao Huang, Yu-Ching Huang*, and Wei-Fang Su**, "High-Efficiency Perovskite Solar Cell Using Cobalt Doped Nickel Oxide Hole Transport Layer Fabricated by NIR Process", 2020, Solar Energy Materials and Solar Cell, 208, 110352. (▲:1; SCI; IF:6.984 at 2019; Ranking:22/154=14.3% in Physics, Applied)