Selected Publication

2020-

(1) Miaosheng Wang,  Ya-Ze Li, Hung-Cheng Chen,  Che-Wei Liu, Yi-Sheng Chen, Yuan-Chih Lo, Cheng-Si Tsao, Yu-Ching Huang,  Shun-Wei Liu*,  Ken-Tsung Wong*, and Bin Hu*, "Unveiling the Underlying Mechanism of Record-High Efficiency Organic Near-Infrared Photodetector Harnessing a Single-Component Photoactive Layer", 2020, Materials Horizons, 2020, Advance Article. (▲:0; SCI; IF:14.356 at 2018; Ranking:17/293=5.8% in Materials Science, Multidisciplinary)

(2) Ming-Chung Wu*, Chih-Kunag Kao, Tz-Feng Lin, Shun-Hsiang Chan, Shih-Hsuan Chen, Chi-Hung Lin, Yu-Ching HuangZiming Zhou, Kai Wang, and Chao-Sung Lai*, "Surface Plasmon Resonance Amplified Efficient Polarization-Selective Volatile Organic Compounds CdSe-CdS/Ag/PMMA Sensing Material", 2020, Sensors and Actuators B: Chemical, 309, 127760. (▲:0; SCI; IF:6.393 at 2018; Ranking:2/61=3.3% in Instruments & Instrumentation)

(3) Pei-Huan Lee, Bo-Ting Li, Chia-Feng Lee, Zhi-Hao Huang, Yu-Ching Huang*, and Wei-Fang Su**, "High-Efficiency Perovskite Solar Cell Using Cobalt Doped Nickel Oxide Hole Transport Layer Fabricated by NIR Process", 2020, Solar Energy Materials and Solar Cell, 208, 110352. (▲:1; SCI; IF:6.019 at 2018; Ranking:14/103=16.6% in Energy & Fuels)